14.Islam is een holistische manier van leven

Islam is een holistische manier van leven. Haar regelingen zijn ervoor om een gemeenschap te laten bestaan die hoge ethische maatstaven heeft en ernaar streeft dat een ieder met waardigheid en eer kan leven in deze gemeenschap. Alle de Verhevene zegt: “En gedenk de Dag waarop Wij uit iedere gemeenschap een getuige uit hun midden zullen aanstellen (die) tegen hen (zal getuigen). En Wij (dan) met jou (o Muhammad) als getuige komen tegen deze gemeenschap. En Wij hebben aan jou het Boek (d.w.z. de quran) neer gezonden, als verduidelijking voor alle zaken en als Leiding, Genade en verheugende Tijding voor de moslims.” (16:89)

Islam heeft de relatie tussen het individu en Allah beschermd en tussen moslims en moslims en tussen moslims en niet-moslims. Islam houdt hoog dat ethiek een belangrijk en integraal onderdeel is van geloof. De profeet saws heeft gezegd: “Iman (je (innerlijk) geloof) bestaat uit ruim zeventig onderdelen, het hoogste daarvan is het geloof uitspreken in de Eenheid van Allah en het laagste is het verwijderen van schadelijke objecten van de weg en bescheidenheid/zedigheid is een onderdeel van geloof.” (Muslim)

 • De mensheid is vereerd: zij is boven alle andere schepselen gezet. Allah de Verhevene zegt: “En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het land en de zee gedragen. En wij voorzagen hen van de goede zaken. En Wij hebben hen ver boven velen (anderen) onder degenen die Wij hebben geschapen, verkozen.” (17:70)
 • Men wordt aangemoedigd om goede relaties te hebben met degenen om hem heen. Allah de Verhevene, zegt: “O mensen, waarlijk, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen. Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zullen herkennen. Voorwaar, de meest eervolle (persoon) van jullie bij Allah, is degene die Allah het meest vreest. Voorwaar Allah is op de hoogte (van Alles), Alwetend (over het verborgene).” (49:13)
 • De islam promoot het sociaal maatschappelijk welzijn. Het is een plicht voor de moslims om te zorgen voor en te geven om hun mede moslims. De profeet saws, heeft gezegd: “De moslims zijn in hun liefde en affectie naar elkaar toe als een lichaam, als een deel pijn voelt, dan voelt de rest van het lichaam ook pijn.” (Bukhari)
 • Het promoot vrijheid. Dit betekent niet dat men de vrijheid heeft om elke slechte daad maar te doen.
Wat hier bedoeld wordt zijn de volgende dingen:

 • Vrijheid om te denken. Allah de Verhevene, zegt: “O jullie die geloven, vreest Allah en spreek goede woorden.” (33:70)
 • De vrijheid om halal (wettige) inkomsten te vergaren. Allah de Verhevene zegt: “Voor de mannen is er een deel (van de beloning) voor wat zij hebben verworven (aan daden) en voor de vrouwen is er (ook) een deel (van de beloning) voor wat zij hebben verworven.” (4:32)
 • Vrijheid om kennis te zoeken. De profeet, saws, heeft gezegd: “kennis zoeken is een plicht voor elke moslim.” (Ibn Majah)
 • Vrijheid om wat er op de aarde aan ‘provisie’ is te gebruiken. Allah de Verhevene, zegt: “Hij is degene die de aarde aan jullie dienstbaar heeft gemaakt, Loop dan op de wegen daarvan en eet van Zijn levensonderhoud. En tot Hem is de opstanding.” (67:15)
 • Het verzekert ons dat we de complete stabiliteit in ons leven zullen vinden. Dit wordt bereikt op de volgende manieren:
  1.Spiritueel: De ziel heeft voedsel nodig net zoals het lichaam. Het aanbidden van Allah bevredigt de spirituele behoefte onder de mensheid. Allah de Verhevene, zegt: “en waarlijk , de beste proviand is godsvrucht. Vrees daarom Mij, o bezitters van verstand!” (2:197)

  2.De bescherming van zichzelf. Allah de Verhevene, zegt: “En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn bestraffing is de Hel waarin hij voor eeuwig zal verblijven. En de Woede en de Vloek van Allah rusten op hem en Hij heeft voor hem een geweldige Bestraffing voorbereid.” (4:93)

  3.De bescherming van iemands welvaart/’vermogen’ . Allah de Verhevene zegt: “En nuttig elkaars bezittingen niet onrechtmatig en koop de gezaghebbers daarmee niet om , zodat jullie op zondige wijze een deel van de bezittingen van de mensen opeten, terwijl jullie (het) weten.” (2:188)

  4.De bescherming van iemands eer. Allah, de Verhevene, noemt een preventieve maatregel die daarvoor kan zorgen(Honor in het Engels moet niet verwisseld worden met honorkilling, dat totaal verworpen wordt in de islam. Honor/eer: daarmee wordt hier simpelweg bedoeld dat de seksuele relatie binnen het huwelijk plaatsvindt en niet daarbuiten) :“En nader de ontucht niet. Waarlijk het is een verdorvenheid en een slechte weg.” (17:32)

  5.De bescherming van iemands intellectuele capaciteiten. Allah de Verhevene, zegt: “O jullie die geloven, de alcoholhoudende dranken, de afgodsbeelden en de pijlen zijn slechts onreinheden, behorende tot het werk van de satan. Dus vermijd deze, opdat jullie succesvol zijn. ” (5:90)
 • Het verzekert ons ervan dat de rechten worden gegeven aan diegenen die het toekomen. Dit valt uiteen in 2 categorieen.

  1.Specifieke rechten. Allah de Verhevene zegt: “En aanbid Allah en ken Hem geen enkele deelgenoot toe, en behandel de ouders op een goede wijze (evenals) de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de verwante buur, de naaste buur, de naaste metgezel, de (behoeftige) reiziger en wat jullie rechterhand bezit, (d.w.z. de slavinnen) . Waarlijk Allah houdt niet van degene die zich verwaand en hooghartig opstelt” (4:36)

  2.Algemene rechten. De profeet saws, heeft gezegd: "Benijd elkaar niet, maak de prijzen niet hoger voor elkaar, haat elkaar niet, keer je niet van elkaar af, onderbiedt elkaar niet in de handel, maar wees slaven van Allah en broeders onder elkaar. Een moslim is de broeder van een moslim: hij onderdrukt hem niet, noch laat hij hem in de steek, noch liegt hij tegen hem, noch minacht hij hem. Taqwa (vroomheid) is hier [en hij wees drie keer op zijn borst]. Het is slecht genoeg voor een man als deze zijn medemoslim minacht. Een moslim is onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn eigendommen, en zijn eer." (Muslim)
 • Islam draagt een boodschap van erbarmen uit. Het erbarmen is voor de gehele schepping. De profeet saws, heeft gezegd: “De barmhartigen zullen erbarmen krijgen van Allah. Wees barmhartig voor eenieder op aarde en jullie zult erbarmen worden betoond door Degene boven de hemelen.”

  De barmhartigheid van de islam behelst zelfs dieren. De volgende hadith geeft dit duidelijk aan:“Een man was aan het wandelen toen hij zeer dorstig werd. Hij vond een bron en hij ging erin om water te drinken. Toen hij wegging, zag hij een hond die hijgde van de dorst. Zijn tong hing uit zijn bek en hij was vochtige aarde aan het oplikken vanwege zijn extreme dorst. De man dacht bij zichzelf: `Deze hond is extreem dorstig, zoals ik was.' En dus ging hij naar beneden in de bron, vulde zijn leren sok met water en hield het vast met zijn tanden, klom naar boven en liet de hond zijn dorst lessen. Allah beloonde zijn actie en vergaf hem zijn zonden". De sahabah vroegen: "Zullen we zelfs beloond worden voor het goed zijn voor dieren ?'' Hij, saws, zei, "Een beloning wordt gegeven in verband met elk levend wezen.”

 • Islam promoot het wederzijds consulteren. Allah de Verhevene, zegt: En het was , dankzij de Genade van Allah dat jij zacht in de omgang was met hen. En als jij streng en hardvochtig was geweest, dan zouden zij rondom jou uiteengaan. Dus neem hen in genade aan en vraag (Allah) om vergiffenis voor hen. En raadpleeg hen over de zaak. Zodra jij dan een beslissing neemt, stel dan je vertrouwen in Allah. Waarlijk, Allah houdt van degenen die hun vertrouwen in Hem stellen.” (3:159)

 • Islam is een religie van gelijkheid. Er is geen verschil tussen 2 mensen; het enige dat de een van de ander zou kunnen onderscheiden in het zicht van Allah is vroomheid. Allah de Verhevene zegt: “O mensen, waarlijk, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zullen herkennen. Voorwaar de meest eervolle (persoon) van jullie bij Allah is degene die (Allah) het meest vreest. Voorwaar, Allah is op de hoogte (van alles), Alwetend (over het verborgene).” (49:13)

 • Islam promoot totale rechtvaardigheid. Allah de Verhevene, zegt: “Voorwaar Allah beveelt rechtvaardigheid, het goede en het geven (van hulp) aan de verwanten. En Hij verbiedt de verdorvenheid, het slechte en de overtreding. Hij vermaant jullie, opdat jullie er lering uit zullen trekken.” (16:90)

 • Islam is een religie van vrede. De profeet saws, heeft gezegd: “Zal ik jullie niet vertellen over de ware gelovige ? Hij is degene die door de mensen vertrouwd kan worden v.w.b. hun geld, wereldlijke bezittingen en hun levens. De moslim is degene die anderen niet beschadigt met de tong, fysieke ongerechtigheid. En v.w.b. de Mujahid (diegene in Jihad) hij is degene die volhardt in het gehoorzamen van Allah en de Muhajir (diegene die geëmigreerd is) is degene die zonden vermijdt.” (Ibn Hibban).
 • Islam moedigt de mensheid aan om goede werken te doen. De profeet saws, heeft gezegd: “als iemand er op uit gaat en hout verkoopt dan is dat beter voor hem dan te bedelen bij de mensen.” (Bukhari)
 • Islam is een religie van reinheid en van reiniging. Een aantal van de prachtige manieren die dit ideaal propageren zijn de volgende: 1.Wassen van de handen voor en na het eten. De profeet saws, heeft gezegd: “De zegening in iemands voedsel wordt bereikt door wudhu (het reinigen met water) ervoor en erna.” (Tirmidthi)

  2.Het spoelen van de mond na het eten en er zorg voor dragen dat deze schoon is. De profeet saws, heeft gezegd: “Als het niet zo was dat ik mijn volk ermee zou belasten, dan zou ik hen bevolen hebben om de siwak (tanden-stokje) voor elk gebed.” (Muslim)

  3.Het reinigen van die delen van het lichaam die wellicht overgeslagen zouden kunnen worden (in termen van reinheid). De profeet, saws., heeft gezegd : “De tien dingen van de fitrah zijn: het bijknippen van de snor, het de baard laten staan, het gebruiken van het tand-stokje (siwak), het reinigen van de neusholten door het opsnuiven van water in de neus, het knippen van de nagels, het de haren in de oksels plukken, het scheren van de schaamharen en het schoonmaken van de schaam delen met water." De overleveraar heeft gezegd: 'Ik ben het tiende vergeten, maar het kan “het spoelen van de mond.' zijn

  4.Het reinigen van het lichaam na w.c. bezoek. De profeet saws, heeft de moslims bevolen om zichzelf te reinigen nadat zij zich zelf ‘ontlast’ hebben.

  5.Het hebben van een goed voorkomen en een plezierige geur. Allah, de Verhevene zegt:“O kinderen van Adam, bedek je bij het verrichten van elk gebed met fraaie kleding en eet en drink, maar verkwist niet. Voorwaar Hij houdt niet van de verkwisters.” (7:31)

In Islam, het reinigen is een hoeksteen van alle daden van aanbidding. In het algemeen, valt het reinigen in een van de twee volgende categorieën.

 • Lichamelijke reiniging: Dit is inclusief het reinigen van iemand’s lichaam, kleren en de gebedsplaats. Het is een onlosmakelijk onderdeel van het gebed. De Profeet saws, heeft gezegd: “Geen enkel gebed wordt geaccepteerd zonder reiniging.” (Muslim) Allah, de Verhevene, zegt: “En als jullie je bevinden in een staat van onreinheid, reinig jullie dan.” (5:6)
 • Spirituele reiniging: Dit is reinheid als het om het geloof gaat; i.e. dat men niet vasthoudt aan een ongepast system van geloof. Allah, de Verhevene zegt: “Aanbid Allah en ken Hem geen enkele deelgenoot toe…..” (4:36)


Dit houdt ook het jezelf reinigen van bijv. opschepperij. Allah de Verhevene zegt: “Wee dan degenen die het gebed (zodanig) verrichten. (Waardoor zij behoren tot) degenen die achteloos met hun gebed omgaan. (en die ook behoren tot) degenen die (goede daden verrichten om het aan de mensen te ) laten zien. En die (het uitgeven van) al-Maa’oen (d.w.z. de baatvolle spullen) weigeren.” (107:4-7)

Het houdt ook in dat men zich reinigt van arrogantie en trots. Allah de Verhevene, zegt: “En wend jouw wang (d.w.z. jouw gezicht) niet af van de mensen en loop niet hoogmoedig op aarde. Voorwaar, Allah houdt van geen enkele verwaande, hooghartige (persoon).” (31:18)

Ook geeft het aan dat men zich moet reinigen van jaloersheid. De profeet, saws, heeft gezegd: “Wordt niet jaloers, want waarlijk, jaloersheid eet de goede daden van iemand op zoals het vuur het hout op’vreet’ .” (Abu Dawood)

Ook moet men zich reinigen van het op anderen neerkijken. De profeet saws, heeft gezegd: “Arrogantie is het afwijzen van de waarheid en anderen kleineren.” (Muslim)

Islam Handhaaft Een Onberispelijk System Van Manieren En Ethiek

De profeet saws, verduidelijkte dit punt in vele ahadith (overleveringen). In een ervan vroeg hij saws aan zijn metgezellen, “Weet je welke persoon bankroet is?” De metgezellen zeiden, “Degene die bankroet is, heeft geen geld!” De profeet saws antwoordde toen: “ Diegene die bankroet is, is degene met vele goede daden op zijn naam, maar vanwege het feit dat hij deze persoon beschadigde, een andere persoon vervloekte, weer een ander sloeg, zal hij elk van deze mensen van zijn goede daden geven tot al zijn goede daden op zijn en als dat is gebeurd, zal hij van hen hun slechte daden overgeheveld krijgen, en dan zal hij in de hel gegooid worden.” (Muslim)

Meer lezen +

Islam is een religie van integriteit en eerlijkheid

Allah de Verhevene zegt: “Voorwaar, Allah beveelt jullie de toevertrouwde zaken aan hun eigenaren terug te geven. En wanneer jullie tussen de mensen oordelen, dit dan met rechtvaardigheid te doen. Voorwaar, goed is datgene waar Allah jullie mee vermaant. Waarlijk Allah is Alhorend, Alziend.” (4:58)

Meer lezen +

Islam is een religie van waarheidslievendheid

Allah de Verhevene, zegt: “O jullie die geloven, vrees Allah en behoor tot de waarachtigen.” (9:119)