Inleiding

Er zijn vele boeken geschreven over het islamitische geloof: sommige gaan heel diep op een onderwerp in, sommige gaan over algemeenheden. Dit boek ‘Goede nieuws’ verschilt van eerder samengestelde boeken; in plaats van aandacht te besteden aan de plichten van de moslim, zijn in dit boek de vele intrinsieke kwaliteiten van het islamitische geloof samengebundeld voor diegenen die er op gespind zijn om de waarheid over de islam te ontdekken.

Beschouw dit boekje als een ‘sleutel’ die je op een opwindende reis laat gaan om het islamitische geloof te onderzoeken. Ik geloof er sterk in dat als je de punten leest die gepresenteerd worden in dit boekje, je anders gaat denken over hetgeen je al wist van de islam. Voordat we ingaan op de kwaliteiten van het islamitische geloof, is het extreem belangrijk voor een onderzoeker naar de waarheid om de volgende dingen in het achterhoofd te hebben:

  • Heb een oprechte intentie; kijk niet naar islamitische leerstellingen met de intentie om fouten te ontmaskeren. Diegene die de waarheid zoekt, zal het vinden en zal er tevreden mee zijn. Allah de Verhevene zegt: “En wie Allah wil leiden, (voor diegene) verruimt Hij zijn borst voor de islam, en wie Hij wil laten afdwalen (voor diegene) vernauwt Hij zijn borst en laat (Hij) deze bedrukt zijn alsof hij naar de hemel probeert te klimmen Zo legt Allah de straf op aan diegenen die niet willen geloven.” (6:125).
  • Roep Allah in alle oprechtheid aan om je te leiden naar de waarheid. Allah de Verhevene, zegt: “De mensen behoorden tot één gemeenschap, waarna Allah profeten zond als verkondigers van de verheugende Tijdingen en als waarschuwers. En Hij zond met hen het boek neer met de Waarheid, om tussen de mensen te oordelen over datgene waarover zij (van mening) verschilden. En alleen degenen aan wie het was gegeven verschilden daarover (van mening) nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen. (Dit) uit onderlinge afgunst. Vervolgens leidde Allah met Zijn toestemming degenen die geloofden naar de Waarheid van datgene waarover zij (van mening) verschilden. En Allah leidt wie Hij wil, naar het rechte Pad.” (2:213).
  • Negeer vooroordelen en alle vooropgestelde meningen. Men zou niet anderen beslissingen moeten laten nemen voor hem of haarzelf. En hetzelfde geldt voor het kiezen van een geloof. Allah de Verhevene zegt: “En wanneer tot hen gezegd wordt “Volg wat Allah heeft neergezonden”, zeggen zij: Nee! Wij volgen datgene waarop wij onze voorvaderen aantroffen”. Zelfs als hun voorvaderen niets begrepen en ook niet recht geleid waren ?” (2:170).
De onderzoeker moet zich ervan bewust zijn dat de islam geen Arabisch geloof is. Het is een wereldwijde religie die de hele mensheid kan aannemen. Er zijn geen vooroordelen of racisme in Islam. Een ieder die hierin gelooft is een moslim. En diegene die niet naar deze regels leeft, is geen moslim, zelfs als hij van nobele afkomst is.

De sociale opbouw van de vroege islamitische gemeenschap werpt een licht op dit uitgangspunt want vele van de metgezellen van de profeet saws kwamen van diverse achtergronden. Echter ondanks dat, werden ze niet slecht behandeld of niet gerespecteerd ; in tegendeel, hen werd volledige en complete gelijkheid gegeven ten opzichte van de nobelen uit de gemeenschap. Onder de bekende metgezellen waren:

  • Bilal die de muezzin was van de vijf dagelijkse gebeden, en uit Abyssinië kwam (Je kunt meer lezen in het boek ‘Bilal the Abyssinian – One Light, Many Colors.’ door: Dr. Abdul-Rahman Al-Sheha)
  • Suhaib die een vrijgelaten slaaf was van Romeinse achtergrond
  • Salman die een Perzische achtergrond had
Islam is niet een religie die slechts bij Mekkah en Medina hoort of tot het Arabisch schiereiland.

Integendeel, elk land dat de islamitische wet hooghoudt kan omschreven worden als een islamitisch land, zelfs als het in het midden van Afrika of Azië ligt.

Het is belangrijk om te zien dat vele moslims tegenwoordig dingen kunnen doen of een bepaald geloof kunnen uitdragen, die feitelijk vreemd aan islam zijn! Deze praktijken hebben een vernietigende rol gespeeld in het troebel maken van de ware islam, en hebben vele mensen van de islam weggehouden.(Voor meer informatie, kun je het boek lezen ‘The Message of Islam’ door: Dr. Abdul-Rahman Al-Sheha)

Er is een simpele regel, waarmee men kan zien of een actie in overeenstemming is met de islamitische regels of niet. Als een handeling , waar het over gaat:

  • Strijdig is met de natuurlijk dispositie van de mens
  • In tegenstelling is met gezond verstand en intellect
  • Simpelweg verstandige mensen tegen de borst stuit
…dan zijn dat de tekenen dat de handeling in kwestie wezensvreemd is aan de islamitische leerstellingen! Vervolgens kan er verdere uitleg worden gevraagd bij diegenen die grondige kennis van de islam hebben.

Islam leert ons dat er slechts Een God is. Het draagt de beste ethiek en manieren uit en is een complete wijze van leven.

In realiteit, is er een fluctuatie bij de moslims in hun toewijding aan hun geloof; er zijn er die zeer toegewijd zijn en er zijn er die dat minder zijn. Allah verduidelijkt dit in de Quran : “Vervolgens lieten Wij degenen die Wij hebben uitverkoren onder Onze dienaren het Boek erven. Onder hen zijn er (sommigen) die zichzelf onrecht hebben aangedaan, en onder hen zijn er (sommigen) die zich beperken tot (het verrichten van) de benodigde daden (om het paradijs binnen te gaan), en onder hen zijn er (sommigen) die (anderen) zijn voorgegaan in (het verrichten van ) het goede, met de Toestemming van Allah. Dat is de grote Gunst:” (35:32).

Je zou altijd de feiten moeten halen over islam van de juiste bronnen. Men kan niet afgaan op bevooroordeelde bronnen zoals de media en dit als ware, goede bronnen van islamitische kennis zien. Diegene die wil leren over de islam zou waarheidsgetrouw moeten willen zijn en de moed hebben om het te benaderen vanuit de echte bronnen. De profeet saws, (vrede zij met hem) zei in een hadith (overgeleverde traditie): “Ik heb twee dingen nagelaten, als jullie daaraan vasthouden, dan zullen jullie na mij niet verloren zijn: het boek van Allah en mijn sunnah (de profetische tradities en wijze van leven).”


Dit gezegd hebbende, is het natuurlijk heel normaal dat elk individu zoekt naar hetgeen hem of haar het best past, dus het kiezen van een geloof dat appelleert aan het algemeen verstand zou iets moeten zijn waar een persoon ook naar zou moeten streven. Wat we in dit boekje zullen presenteren, zijn de basis uitgangspunten van het islamitische geloof.

Uiteindelijk, zul je zelf de keuze moeten maken, een keuze die zijn impact heeft op je leven in deze wereld en het volgende leven, omdat wij geloven dat er leven is na de dood, waarin men of leeft in eeuwige heerlijkheid of in eeuwige verdoemenis. Allah de Verheven zegt: “En zo openbaarden Wij aan jou (o Mohammed) een Arabische Koran, zodat jij (de inwoners van) de moeder van de steden (d.w.z. Mekkah) en diegenen daaromheen zult waarschuwen. En (zodat jij hen ook) zult waarschuwen voor de Dag van de Verzameling waarover geen twijfel bestaat. Een groep bevindt zich (op die Dag) in het Paradijs en een groep bevindt zich in het laaiende Vuur.” (42:7)

Ik bid tot Allah dat al wie dit leest, geleid zal worden naar de waarheid over de islam. Ameen!

Wat Is Islam?

Islam is afkomstig van de wortel van het woord ‘sa-la-ma’ dat in het Arabisch refereert aan overgave; dus Islam betekent overgave aan Allah alleen, en geen enkele partners toekennen in de aanbidding naast Hem. Het islamitische geloof is de schakel tussen een individu en Allah.

Meer lezen +

De eigenschappen van het islamitische geloof

Voor een moslim, is de islam de laatste van de hemelse religies die een goddelijke link heeft. Een van de leerstellingen van de islam is het strikt vasthouden aan het echte monotheïsme. Voor een moslim zijn er geen andere partners naast Allah.

Meer lezen +

Het past bij de natuurlijke gesteldheid van de mens

Islam doet een beroep op het gezonde verstand van de mens; want hij is geprogrammeerd met het geloof in de Eenheid van Allah.Als je je omgeving eens goed bekijkt en overdenkt, zul je het duidelijke bewijs zien dat dit aangeboren geloof ondersteunt.