5.De leerstellingen van de islam zijn goddelijk

De religieuze aspecten, daden van aanbidding, ethische regels, en de rechten voor elk individu, zijn goddelijk vastgelegd(Voor meer informatie lees ‘Human Rights in Islam’ door: Dr. Abdul-Rahman Al-Sheha). Zij zijn niet aan verandering onderhevig. Allah de Verhevene, zegt: “[De quran] is een neerzending van de Heer van de Werelden.” (56:80)

Het is geen ‘man-made’ religie die gevoelig is voor verandering en vergissingen en kan ook niet beïnvloed worden door elementen van buitenaf. De islam is geopenbaard door een continue ononderbroken keten van Allah. De Quran is opgeschreven en is uit het hoofd geleerd door vele mensen en door alle tijden heen. Allah, de Verhevene, zegt: “Wensen zij dan het oordeel van (de dagen van) onwetendheid. En wie is er beter in het oordelen dan Allah voor een volk dat overtuigd is (van de eenheid van Allah)?.” (5:50)

Islam is de enige religie die bewaard is gebleven in zijn oorspronkelijke en perfecte vorm.

De bronnen van het islamitisch recht zijn de volgende:

  • Quran Dit is het geopenbaarde woord van Allah. Het werd geopenbaard aan de profeet Muhammad saws. Het blijft in zijn oorspronkelijke vorm. Moslims hebben een monumentale inspanning verricht om het Woord van Allah uit het hoofd te leren en door te geven van generatie op generatie. Dit is gedeeltelijk vanwege de aanmoediging van de profeet saws, die gezegd heeft: “De beste van jullie zijn degenen die de quran van buiten leren en dit aan anderen leren.” (Bukhari)
    Uit het hoofd leren en lezen van de Quran is een vorm van aanbidding. De profeet saws heeft ons geïnformeerd dat een ieder die een vers reciteert van de Quran een beloning ontvangt voor elke individuele letter van de Quran die wordt gereciteerd (Opgenomen in de collectie van at-Tirmidthi).
  • Sunnah (Profetische overleveringen)-(Dit is inclusief de handelingen, acties, uitspraken en goedkeuringen). Dit is de tweede bron van islamitisch recht. Het is bewaard gebleven en blijft in zijn perfecte vorm. Geleerden hebben de vele ketens van de overlevering doorgespit en zo de sterke van de zwakke hadith onderscheiden. Een hadith die in de categorie “authentiek” of “goed” valt, wordt geaccepteerd; in tegenstelling tot een die als “zwak” wordt gezien, deze wordt verworpen.

Islam is een wereldwijde religie

Islam is anders dan voorgaande religies, die werden geopenbaard aan specifieke naties. Bijvoorbeeld, de profeet Mozes as, deze preekte alleen tot zijn eigen mensen, en hetzelfde deed de profeet Jezus as. Hun boodschappen waren niet bedoeld om voor de hele wereld te zijn. Allah de Verhevene, zegt: “En Wij gaven Moesa het boek en maakten dit als Leiding voor de kinderen van Israel (zeggende): “Neem geen zaakwaarnemer naast Mij” (17:2)

Meer lezen +

Islam predikt matigheid

Het gemak dat gevonden kan worden in de islamitische leerstellingen duidt op de Goddelijke oorsprong van islam. Allah, de Verhevene zegt: “Allah belast geen ziel boven haar vermogen. Zij zal beloond worden voor dat wat zij heeft verworven.” (2:286)

Meer lezen +

Islam Is Een Compleet Systeem Vol Van Perfectie

Islam heeft alle voorgaande religies afgeschaft. Het is niet gepast voor iemand om naast Allah iemand anders te aanbidden. De profeet saws, heeft gezegd: “Mijn voorbeeld en dat van de profeten voor mij is dat van een man die een bouwwerk heeft gemaakt, hij heeft het mooi gemaakt en versierd, behalve een plek in een van de hoeken. De mensen lopen langs het bouwwerk en bewonderen het en zeggen als er nou maar een steen op dat laatste plekje gelegd zou worden! Ik ben die steen en ik ben de laatste van de profeten.” (Muslim)