În numele lui Allah Ar-Rahman (Cel Milostiv), Ar-Rahiim (Cel Îndurător)

Introducere

Multe cărţi au fost scrise cu privire la credinţa islamică, unele dintre acestea oferind informaţii detaliate, altele atingând doar anumite aspecte. În această carte, am încercat să cuprind câteva dintre calităţile islamului, trasate într-o formă succintă, pentru a se putea constitui ca o cheie şi o poartă deschisă spre informare pentru cei care caută adevărul cu privire la islam.

Consider că această carte este o cheie ce vă va conduce într-o călătorie fascinantă pentru a descoperi credinţa islamică. Cred cu tărie că, dacă vei citi punctele menţionate în această carte, vei ajunge să reconsideri ceea ce cunoşti despre islam.

Însă, înainte de a prezenta calităţile credinţei islamice, este extrem de important pentru un căutător al adevărului să aibă următoarele lucruri în minte:

 • A fi sincer în intenţie: intenţia cu care se începe căutarea adevărului trebuie să fie sinceră, având dorinţa de a căuta adevărul, cunoaşterea şi urmarea lui şi nu de a descoperi greşeli. Oricine caută adevărul, trebuie să îl găsească, iar cei care îl găsesc, vor fi mulţumiţi cu acesta. Allah Preaînaltul spune: “De voieşte Allah să călăuzească pe cineva, atunci îi deschide pieptul pentru islam, iar dacă voieşte să ducă pe cineva la rătăcire, atunci îi face pieptul îngust şi închis, ca şi cum s-ar căzni să se urce în Cer. Astfel trimite Allah osânda asupra acelora care nu cred.” [Coran, 6:125]
 • A Îl invoca pe Allah în mod sincer, pentru a vă călăuzi către adevăr: aceasta înseamnă persistenţa întru implorarea pentru favorizarea cunoaşterii adevărului şi a izbândirii prin acceptarea acestuia. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: “Oamenii au fost (la început) un singur neam. Şi i-a trimis Allah pe profeţi, vestitori şi prevenitori, şi a pogorât împreună cu ei Scriptură cu Adevărul, pentru a face judecată între oameni, acolo unde ei se aflau în vrajbă. Şi nu au avut a se gâlcevi asupra ei decât pe aceia care le-a fost adusă după ce le-au venit dovezile cele desluşite din pricina pizmuirii lor. Apoi Allah i-a călăuzit – prin Graţia Sa – pe cei care au crezut, către Adevărul asupra căruia ceilalţi s-au gâlcevit, căci Allah îi conduce pe cei care El voieşte pe Calea cea Dreaptă.” [Coran, 2:213]
 • Renunţarea la prejudecăţi şi la toate noţiunile preconcepute: aceasta înseamnă a renunţa la toate acele idei fondate pe neştiinţă şi pe lipsa de călăuzire şi clarviziune şi a te baza pe citirea materialelor care fac cunoscut islamul cu discernământ şi obiectivism, precum şi renunţarea la perspectiva unor asentimente teologice sau orientări ideologice moştenite mecanic. Allah Preaînaltul spune: “Dacă li se spune: «Urmaţi ceea ce a trimis Allah!», ei zic: «Ba noi urmăm cele cu care i-am găsit pe părinţii noştri!» Chiar dacă părinţii lor au fost neştiutori şi nu s-au lăsat călăuziţi?!” [Coran, 2:170] Cel care caută adevărul dintre nemusulmani trebuie să ştie că islamul nu este credinţa arabilor, ci, mai degrabă, acesta este o religie universală, pe care orice persoană o poate adopta. Nu există niciun fel de prejudicii sau rasism în islam.

  Cel care a crezut în dogmele islamice şi le-a urmat este dintre musulmani, chiar şi dacă ar veni el de la capătul lumii, negru ori alb de ar fi; iar cel care nu crede şi nu urmează islamul nu este dintre musulmani, chiar dacă s-ar trage el dintre urmaşii Profetului islamului - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

  O radiografie a societăţii islamice timpurii aruncă o lumină favorabilă asupra acestui subiect, mulţi dintre companionii Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) provenind din medii diferite. Însă, în ciuda acestui lucru, ei nu au fost trataţi rău sau lipsiţi de respectul cuvenit, ci, dimpotrivă, ei au fost puşi pe picior de egalitate cu nobilii societăţii lor. Printre aceşti companioni, se numără:

  • Bilal, cel care chema la rugăciune (muezinul Profetului – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), era etiopian;
  • Suhaib, sclavul eliberat, provenea dintre romani;
  • Salman, era persan.
  Tot astfel, islamul nu este o religie care se manifestă doar la Mecca şi Medina sau în Peninsula Arabică, ci, dimpotrivă, orice stat care adoptă islamul devine un stat islamic, chiar dacă acesta se află în mijlocul Africii sau Asiei.
 • Considerarea şi aprecierea islamului ca fiind un sistem complet şi unitar renunţarea la judecarea lui din prisma acţiunilor iresponsabile ale unor indivizi sau a unor state.

  Există numeroase state şi grupări care sunt asociate islamului, în vreme ce islamul se delasă de ele, iar islamul nu poarta nicio vină în privinţa actelor acestora. Ele sunt cele care au o contribuţie enormă la deformarea imaginii corecte a islamului, îndepărtarea nemusulmanilor de islam şi oprirea lor de la el.

  Aceasta se produce prin intermediul comportamentelor, dogmelor şi acţiunilor verbale sau fizice cărora ei le dau curs şi pe care le atribuie islamului, deşi ele sunt dintre cele negate de o minte sănătoasă şi contravin constituţiei naturale a omului, precum şi standardelor societăţilor civilizate.

  Aşadar, este bine de ştiut că orice concepţie sau acţiune ce contravine naturii înnăscute a omului şi unei minţi sănătoase este lipsită de bunăcuviinţă şi nu este în asentimentul musulmanilor, în ansamblul lor, ea nu aparţine islamului şi nu are întru nimic de a face cu acesta.

  Departe de acestea, islamul reprezintă mărturisirea Unicităţii lui Allah şi nedevierea de la aceasta prin a Îi face Lui asociaţi, adorarea sinceră, nedistorsionată de făţărnicie, un caracter înalt nealterat de nimicnicie, un sistem de viaţă căruia nu îi sunt comune discrepanţele, o claritate şi o transparenţă nepătate de ascunzişuri şi obscuritate. Însă, musulmanii se deosebesc unii de alţii prin menţinerea şi respectarea, mai mult sau mai puţin a acestora, aşa cum Allah ne-a arătat în Coranul cel Nobil, unde ne spune: “Apoi, Noi am dat spre moştenire Cartea acelora pe care i-am ales dintre robii Noştri. Printre ei sunt unii nedrepţi cu ei înşişi, printre ei sunt alţii care ţin măsura şi printre ei sunt alţii care îi întrec cu faptele lor bune (pe toţi ceilalţi), cu Voia lui Allah. Aceasta este Marea îndurare.” [Coran, 35:32]
 • Colectarea informaţiilor legate de islam printr-o cercetare şi investigare corectă, din surse sigure şi nu prin intermediul mass-mediei, care este lipsită de obiectivitate sau a persoanelor sau mediilor ostile islamului.

  Pentru aceasta, celui care doreşte să se informeze corect i se impune cunoaşterea islamului din sursele sale corecte şi de la izvoarele sale originale, şi anume – Coranul cel Nobil şi Tradiţiile autentice ale Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi apoi consensul savanţilor musulmani. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: “V-am lăsat vouă două lucruri: Coranul și Tradiția mea ‎‎(Sunnah); dacă vă veți ține de ele, nu veți rătăci ‎niciodată.‎” [Bayhaqi]‎
 • Fiecare om caută ceea ce este mai bun şi mai complet în toate aspectele vieţii sale şi aceasta este natura înnăscută a fiinţei umane cu care Allah l-a creat pe om. Aceasta se realizează prin intermediul înţelegerii şi priceperii de către om a ceea ce este mai bun şi mai potrivit pentru el prin compararea alternativelor ce îi sunt oferite.

  Tot astfel, se impune ca el să caute cea mai bună şi mai completă religie – cea în măsură să îi ofere fericirea sufletului, liniştea sinelui, sănătatea şi integritatea trupului, a minţii, a onoarei şi a proprietăţii sale. Aceasta însă nu se poate produce decât prin intermediul unei documentări paşnice şi a unei comparaţii transparente şi obiective, fără grabă întru emiterea judecaţilor şi a luării deciziilor.

  Decizia se află în mâinile tale!
 • În final, alegerea vă aparţine, iar aceasta va avea un impact deosebit atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi. Această alegere vă poate conduce fie spre Paradisul a cărui întindere este cât Cerurile şi Pământul, pregătit pentru cei pioşi, fie către Iadul mistuitor ale cărui vreascuri sunt oamenii şi pietrele şi peste care sunt îngeri neînduplecaţi şi aspri, care nu se răzvrătesc împotriva lui Allah în ceea ce le porunceşte şi care fac ceea ce li se porunceşte, după cum spune Allah Preaînaltul în Coranul cel Glorios:

  “Astfel, (aşa după cum le-am revelat celor de dinaintea ta) ţi-am revelat Noi un Coran arab, pentru că tu să previi Mama cetăţilor şi pe cei din împrejurimile ei şi să previi pentru Ziua Adunării - despre care nu este îndoială. O parte vor fi în Rai şi o parte vor fi în Văpaie.” [Coran, 42:7]

Ce este Islamul?

Islamul provine de la rădăcina "sa-la-ma", care înseamnă, în limba arabă, supunere, și aceasta se concretizează într-un fel cum Allah Preaslăvitul și Preaînaltul vrea de la tine să fiți în adorarea sa

Citeste mai mult +

Trăsăturile credinţei islamice

Islamul este ultima religie divină pogorâtă, iar una dintre învăţăturile sale este aceea a monoteismului; un musulman neasociind nimic în adorarea lui Allah, Preaînaltul şi Preaslăvitul, după cum ne arată Allah în Coranul cel Nobil....

Citeste mai mult +